Sitt – in front of my art studio.

Panzagar

6 hrs ·

စစ္ၿငိမ္းေအးရဲ႕ စုံ ေ တာ ၿမဳိ င္ ၊
မုိ း ေ တြ ၿဖဳိ င္ ၿဖဳိ င္ က် ေ ပါ႔ ဆုိ ။

August-6,2017, in front of my art studio.

 

 

 

 

 

Wang Ping’s Visit!…….

5/19/2017

0 Comments

Picture

Panzagar added 2 new photos.
1 hr · ဝိန္ပင္း ႏွင္႔သူမ၏အႏွစ္သက္ဆုံး ‘ဆူးႀကီးမ်ား’။
Wang Ping, the artist of many kinds visited my home,so called art studio.
She loved to pose in front of my dream installations and wall painting and front of “thorns”,a group of large nails that I collected from morning walks at the rail track.
May-18,2017

Picture

Picture

Advertisement

Buffalohair: Birthday Thank You / A Little Earth Change Rabble

Birthday Thank You & A Little Earth Change Rabble

lrgscalecard-so-many-candles

Umm, well you guys did it again. So now I find the need to post a response to all you birthday well wishers both public and private:

“Gee guys, thank you. I’ve never been one for birthdays and other sentiments, etc. But now-a-dayz I must admit that I am forever humbled by all this birthday Shazbat. Never in my life did I ever expect to receive birthday wishes from every continent on this planet, well except for ‘New Schwabenland’ but then again, you never know. Someone did send me a Deutschemark with a penguin printed on it, ach du lieber!!”

Well I’m still here pissing everyone off on planet stupid as prophecy continues to march forward while counting coup along the way. The good thing is the fact, the last era is slowly but surely loosing it’s luster and ‘state of science’ as we move into a new era of existence and new rules of physics.

All news is fake & scripted. The very Corporations & Globalists who are ushering in the New World Order & Nuclear Energy also owns the media on both sides of the political isle, as well as the candidates. ‘Divide & Conquer’. Fortunately we’ve entered the final Chapter of the Global Oligarchs/NWO coloring book. Don’t worry, their final production will be to convince the global population that ‘their’ alien chums are the true G*D’s of Creation as their grand finally.  Oh boy, I want some popcorn.

Rule of thumb; the true Creator does not need a Frisbee to buzz around creation in, secret societies or so-called advanced technology. Only galactic bottom feeders share technology with man so they can grab land & kill people. Nothing G*DLY about these Space Crackers! Good thing is, 99.9% of my long time readers already know the score, for themselves. We all just agree with each other.

It’s all those without true spirituality who will be taken in by the Hollywood/NASA/Disney Production of the ‘Second Coming’, oh yawn. Sadly it will be the vast majority of the global populations who will buy into the scheduled Second Coming of G*D Hoax, yet another false flag event we can caulk up for histories sake. The march of the lemmings.

Anywayz, thanks for the birthday cheer. I should have some new stories, videos, etc shortly. Just trying to get all the outside stuff done at the arts complex and my chateau….LOL! More like, Maison des chiens et des artistes perdus, arf, wags tail…

Just for the record, Summer never really kicked in here in the high country. So that has spawned plenty of winter preparation that usually does not start till September.

I’m just sayin…

Your Devil’s Advocate

Buffalohair

 

 

Need Help In Designing Building An Handicap International Art Gallery With Children’s World Museum! Buffalohair- Entertainment on LinkedIn

Redwood Forest

Save forever!

 

 

 


Yes, The New Pup Reporter Loki, is behind this one! Stamp of Approval : Bear The Wonder Dog Approves!

Youth and their Art may have their own Museum / Gallery. A good start today With Their paintings! 🙂

Would each of us that are visiting these pages , be willing to send a USA Five Dollars / $5.00 for the International Children Artist Museum  AT ” Sitt Nyein Aye , Art and Culture Center ”  and help the Children send in their Art for Display and the selling their art for them, Around the World ?

Awe ……. Thank You so much!

Love, Ann

 

Loki

Carlos Buffalohair shared a link.
1 hr ·
GoFundMe
·

Click here to support LETS MAKE GLOBAL ART HISTORY organized by Carlos Buffalohair
The Sitt Nyein Aye Art’s & Cultural Center Named for renowned Burmese artist/activist U Sitt Nyein Aye, this complex is actually a lumberyard set on two…
gofundme.com
LETS MAKE GLOBAL ART HISTORY  Share
  Tweet
Be the first to share
The Sitt Nyein Aye Art’s & Cultural Center

Named for renowned Burmese Artist/Activist U Sitt Nyein Aye, this complex is actually a lumberyard set on two commercially zoned blocks (1 acre), with approximately 30,000 sq. ft. of covered space,  2 story building, warehouses, blab, blab, blab. The story of how we managed to score this primo piece of property is a story in itself for it was a hazardous journey.

Now we own it all, lock, stock and tomahawk but we face another daunting challenge, to bring the existing compound up to speed with regard to the United Nations Convention on the Rights of Disabled People (CRPD), The International Disabilities Alliance (IDA) & The American’s With Disabilities Act (ADA).

Being that I am disabled as well as many of my friends I know the struggles a disabled person must endure during the course of just one day, both physical and the emotional aspects of our condition. I don’t simply want to comply with disabilities mandates, I want to embrace these mandates.

Lessons learned by the devastating Oakland Artist Collective Fire a few months back exposed the  critical need to address public safety from a variety of vantage points. What about the disabled people who would not be as ambulatory in escaping a fire? How would they escape & how would they survive?

Adding to our concerns is the fact we want to build an International Children’s Art Museum within this complex. How can we make this facility safe for everyone who enters this compound, especially kids? Toss in the myriad of shops, galleries and the visitors they will being to our complex and it is all to clear, Public Safety & Disabilities MUST be addressed from the very beginning NOT as an after thought.

After watching as our community races to comply with Disabilities mandates after the fact, spending millions to renovate and cobble ramps and doorways, we want to do things different and that is why I am here, to petition the global art community for assistance.

I mentioned 5 million dollars as the sum we would need to bring this arts center into compliance in the very beginning and believe me, this is a conservative estimate since fire mitigation is also necessary. So I am petitioning for the assistance from the international commercial sector as well as the citizens & artisans of the world in the evolution of this arts complex.

Along with funding it would be way cool to have engineers, architects and innovators in the field of Disabilities to assist in the construction of this arts complex. This could be a veritable showcase of  innovation   design that could revolutionize how we address the growing number of disabled clientele globally speaking.

Being that I am disabled I can safely say that it would be nice to be able to visit places that are accessible to the disabled regardless of handicap. To have freedom of movement and share in the beauty of art rather than wondering if your wheelchair will fit in the door. When I was wheelchair bound I hated crashing into people because there was no room on the walk path for me to pass.

Who would benefit from this Project? The Global Art Community & the disabled would by having another international arts and cultural destination. But for the disabled artists & entrepreneur this would be a blessing. To address the needs for the disabled from the very beginning would also open up opportunity for the disabled to get involved with this arts & cultural project from the very onset. Maybe have their own store or gallery.

The lumberyard is raw, ready for development and is prime for Innovations in the world of disabilities. This must be addressed before we can move forward. Addressing disabilities in the design & construction of this complex will save millions if we address this in the beginning. With the help of the global public and experienced professionals in the World of Disabilities this could be more than a real cool art & cultural center.

The Sitt Nyein Aye Arts & Cultural Center would be an international showcase or blueprint of how we can address the needs of disabled human beings in the future. Now that would make history in any ones book.

My mentor and dear friend the late Robert Perske championed the cause of the disabled and he continues to be my inspiration. If only he was here to see what I’ve gotten myself into now.

I know he would be proud…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://buffalohair-jageuniverse7.weebly.com/

 

625434_10151615982298264_969802366_n

429500_10150572100041207_1988398246_n

936593_10204187254480202_1476903546427744145_n

m-44cdda8233ad4abf9eac05304e7b12c7

A – Going Up / B – Going Down!

At pages:

 

BSI Documentary – Building accessibility

 

 

Disability Access – Tips for the small business

 

 

https://annlrd.wordpress.com/1-a-111111-ada-checklist-for-existing-facilities/

Have to be prepared as you update old Lumber Yard, gallery space before it opens:(

https://www.youtube.com/watch?v=D60we_4VZGY

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3_jeSxMMls

 

 

A – Going Up / B – Going Down!

A

B

 

 

 

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffalohair – Jage Press/..Buffalohair – Jage Universe 7. At Center Event Opening 2017 / Sitt Side Bar…….

Artist Ngaba
7 hrs · ဂ်ယ္ရင္း ရဲ႕’ဂ်က္ဆန္ပုိးေလာ႔ စတုိင္’ OMG ! You did it??? It’s children’s work?
Work by Jairian, a eight year old girl.

 

Buffalohair –  Jage  Press..

Sitt Side Bar

Panzagar Magazine
January 22 ·2017

Visvakarma’s Children <Stories of India’s Craftpeople
( Jaya Jaitly )
Illustrations by Sitt Nyein Aye
(All sketches are dry-brush works)
No-( 12 )

sitt nyein aye photos

Picture

Panzagar Magazine /Illustrations by Sitt Nyein Aye

Picture

  1. Trinidad CO.

Picture

Click Jinghpaw Flag to Link

Archives

June 2017
May 2017
April 2017
January 2017
November 2016
August 2016
June 2016
May 2016
February 2016
January 2016
December 2015
October 2015

 

Art News Note’s of Photographers / Artists / Writers…….

Side Bar

 

 

 

 

 

 

 

Page Starting Here

The Youth Painting in one of the Warehouses 🙂 Away from the main Art Galleries just in case , if any spilled paint or splatters:)

Artist Ngaba
6 hrs · A picture at the begining.
တေယာက္ကေရး၊တေယာက္က ေတြးသေပါ႕။

Artist Ngaba added 4 new photos.
6 hrs · ” အံ႔ဩပါ႔၊ ေမာ္ဒန္လုိက္ၾကပုံမ်ား၊ ”
၁-စုတ္အေသးကေန စုတ္တံအျပားႀကီး ။(အင္ပရက္႐ွင္း)
၂-အ႐ုပ္ဆြဲတာ ေက်ာ္သြားၿပီ ။( ဂ်က္ဆန္ပုိေလာ႔ရဲ႕(Dripping )အစက္ခ်စတုိင္)
၃-မရပ္ေသးဘူး၊ေနာက္ဆုံးမွာ- စုတ္နဲ႔မဟုတ္၊လက္မွာေဆးသုတ္ၿပီး – –
( ဒါ-မကၠဆီကန္ႏႊယ္တဲ႔၊ အေမရိကန္ကေလးေတြ။ )

Artist Ngaba
7 hrs · ဂ်ယ္ရင္း ရဲ႕’ဂ်က္ဆန္ပုိးေလာ႔ စတုိင္’ OMG ! You did it??? It’s children’s work?
Work by Jairian, a eight year old girl.

Artist Ngaba added 3 new photos.
7 hrs · – စုတ္တံႀကီးႀကီးနဲ႔မွ ဆြဲခ်င္ပါတယ္ဆုိတဲ႔၊ ကေလးေတြရဲ႕ အိတ္စ္ပရက္႐ွင္းမ်ား။

Artist Ngaba added 4 new photos.
7 hrs · ” လြတ္လပ္တဲ႔ပန္းခ်ီ၊ ကေလးပန္းခ်ီပါတဲ႔ ”
-ပါတီစီပိတ္ လုပ္ၾကတာ၊
-ကင္းဗတ္ေပၚမွာ၊ ဘုတ္ေပၚမွာ ဆြဲၾကတာ၊
-ႀကဳိက္တဲ႔အေရာင္ ယူတယ္၊လုိခ်င္တဲ႔အေရာင္ ေတာင္းတယ္၊
-(တေယာက္စီဆြဲခဲ႔ၾကတာ ခြဲျပထားတယ္၊)
The painting ( 36″ x 48″ , Acrylic on canvas ),painted by a group of little girls who was participated at Sitt Nyein Aye’s future studio,May-21,2017)

Artist Ngaba added 3 new photos.
6 hrs · ေမွာင္ရီၿပဳိးျပ၊ တခဏဝယ္ ၊
လည္ခ်င္ပါတယ္ ဆုိသူမ်ား-
-မုိးမ႐ြာ၊ေလမျပင္း၊ေလၫွင္းကေလးနဲ႔၊
သာသာယာယာ၊ဆည္းဆာပြဲကေလးအၿပီး၊
(လ်ဴကီးလည္းပါ။)Artist Ngaba
10 hrs ·

စစ္ၿငိမ္းေအးရဲ႕ ပန္းခ်ီအိမ္မွာ ၊
ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ဆည္းဆာအခမ္းအနားေလးၿပီးျပန္ေတာ႔ ။

Artist Wang Ping and her colleagues visited to my art studio just after our celebration was over.
May-21,2017

Wang Ping Snapping Pictures Of Sitt’s Paintings As Sitt Takes Photo’s of Wang Ping Taking Photo’s ?  🙂 …….

Artist Ngaba added 4 new photos.
2 hrs · သူတုိ႔ေပ်ာ္ကာ၊ ဆြဲၾကတယ္။
သူတုိ႕ဆြဲတာ၊ စိတ္မူယာကင္း ၊
ဟန္ေဆာင္ျခင္းမ႐ွိ၊ ပကတိ႐ုိးစင္းလွ ၊
ၾကၫ္႔ရသူတုိင္း ေပ်ာ္သြားၾက ။

Artist Ngaba
8 hrs · “အင္ပရက္႐ွင္း၊ စုတ္ခ်က္ျပင္းနဲ႕”
လူကေသးေပမဲ႕၊စုတ္တံကေသးသတဲ႔ ၊
စုတ္ျပားႀကီးနဲ႔လည္း ၾကမ္းလုိက္ၾကျပန္ ။

Artist Ngaba
7 hrs · တေယာက္ထဲလည္း၊ဆြဲမွာဘဲတဲ႔၊ ဇြဲမေ႐ွာ႔။
( ပန္းခ်ီကားကုိၾကၫ္႔ပါ၊သူတုိ႔ဆြဲတာမွ ဟုတ္ရဲ႕လား ၊တကယ္႔ေမာ္ဒန္ ပန္းခ်ီကား။)

Artist Ngaba added 4 new photos.
7 hrs · ” ေပ်ာ္လည္းေပ်ာ္၊လြမ္းလည္းလြမ္း ”
ေပ်ာ္ရင္းနဲ႔ လြမ္းေနမိ ။ သူတုိ႔ဆြဲဖုိ႕ျပင္၊ ဆြဲခ်င္တာဆြဲ ၊ဆြဲတာၾကၫ္႔၊ အမွန္ေပ်ာ္ပါဘိ။
ၾကၫ္႔ရင္းနဲ႕-
-အေမရိကားေရာက္စ၊ဟုိး တက္ဆက္နယ္၊ေအာ္စတင္၊ သီတဂူမွာ ၊တ႐ုန္း႐ုန္းနဲ႕
လာဆြဲၾကတဲ႔ ကေလးေတြ အရမ္းသတိရ။
-ၿပီး-အိႏၵိယ၊နယူးေဒလီမွာတုန္းက၊ ‘ခ်င္း’ကေလးေတြ၊အ႐ြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ပန္းခ်ီခန္းမွာ
လာဆြဲၾကတာ၊ သီးသန္႔စီစဥ္ဆြဲေစခဲ႕တာ၊နည္းနည္းမဟုတ္၊(၁၀၀-ေက်ာ္တယ္၊ပင္ပန္း
လုိက္ခဲ႕ပုံမ်ားေတာ႔၊)၊ သူတုိ႔ကုိလည္း အရမ္း သတိရ ။

Artist Ngaba added 4 new photos.
8 hrs · ” ၾကၫ္႔လည္းၾကၫ္႔တယ္၊ သိလည္းသိလြယ္ ”
နမူနာ နည္းနည္းျပ၊(အေရာင္ေတြ ေရာမသြားေအာင္)
မွတ္မိၾကတယ္။

Artist Ngaba
6 hrs · ျပပြဲကေလးအသြင္ ၊
“ႏွင္းဆီအိမ္” ပန္းခ်ီဆင္ၾကမယ္ လုိ႕ ။
(Together with young and ‘still going strong’)
ပန္းခ်ီဆရာမ အဲလစ္စ္ ႏွင္႔ စင္သီယာ ၊ may-21,2017

Artist Ngaba
1 hr · ကူတဲ႔သူ ေမာပါရဲ႕၊
ဆြဲလုိက္ၾကပါတဲ႔ အၿပဳိင္အဆုိင္။

Artist Ngaba added 2 new photos.
2 hrs · -ဤညေနခင္း၊ပန္းခ်ီစင္တာမိတ္ဆက္ျခင္း၊အင္စေတာ္ေလး႐ွင္း၊နဲ႔
ဂီတဆည္းဆာပြဲမွာ၊
အလံေတြ၊ဂစ္တာသံေတြ၊’မုိမုိ’ေတြ အျမင္႔ခုန္ပ်ံေက်ာ္ၿပီး၊ ေရာက္လာၾကတဲ႔၊
စစ္ၿငိမ္းေအး၏ အထူးဧၫ္႔သည္ေတာ္မ်ား။
-အဲဒီထဲမွာ ‘ဂ်ယ္'(လိေမၼာ္)က၊အငယ္ဆုံး၊အဆြဲဆုံး၊

Artist Ngaba
2 hrs · မေက်နပ္ေသးဘူးတဲ႕၊စဥ္းစားေနတယ္၊
ျပန္ဆြဲဦးမယ္ ဆုိပါဘဲ- ဂ်ယ္ ၊

Daniel Leonetti :   she got tired painting. . .

Artist Ngaba
2 hrs · ” ဟဲ႕-ဘာျဖစ္သြားတာလဲ ‘ဂ်ယ္’ ! ”
ၾကမ္းျပင္မွာ ဒါဏ္ရာေတြနဲ႔၊ ပက္လက္၊ ( စိမ္းနီျပာဝါ၊ပန္းခ်ီဒါဏ္ရာေတြေလ၊)

 Hearts:)

Artist Ngaba added 4 new photos.
2 hrs · သည္ေနရာ၊ မၾကာပါဘူး၊ စတူဒီယုိႀကီး ျဖစ္ေတာ႔မွာ။
မင္နီဆုိးတားက၊သူတုိ႔မ်ားလည္း ထဲထဲဝင္ဝင္၊ကူညီခ်င္လွ်က္-
May-21,2017

Artist Ngaba
3 hrs · အနီးဆုံးလူ-သူတုိ႕ပါဘဲ၊
( ကြန္ဆက္က်ဴရယ္ပန္းပုဆရာ ရာဂ်ီယုိ နဲ႔ စာေရးဆရာ ဒင္နီယယ္ )
ဂ်က္စီ နဲ႔ ကားလုိ႔ တုိ႔က မနီးမေဝးမွာ၊
May-21,2017

Daniel Leonetti : He talked my ear off about art. . .

Artist Ngaba added 4 new photos.
3 hrs · ဧၫ္႔သည္ကုိ၊ ဧၫ္႔သည္က ၊
ဝုိင္းဝန္းပါဝင္ေတးဆုိျပ၊
( မင္နီဆုိးတားက လာတဲ႔ မိတ္ေဆြ )

Wang Ping’s Youngest Son on guitar 🙂

Cannabis Oil cures 3-year-old boy of cancer after doctors gave him 48 hours to live / Breastmilk Does What A Vaccine Can Never Do / The Dangers Of Nightshades: Why Eating The Wrong Fruits And Vegetables Can Make Pain Worse / Why Coconut Oil Won’t Kill You. But Listening to the American Heart Association Might!

Hi there 😉

I just wanted to send you a quick update with some breaking articles below. I’ve also included a link to an online summit I’m featured in that goes live today, with some cutting edge interview from holistic doctors/experts from around the world. You can watch us on video right now. It’s all free so check it out the online event by clicking here.
I’ll keep this email short and sweet, but promise to share some major upcoming events where I’ll be lecturing (and emcee’ing as well) later this year around the country.
Until next time!
Erin Elizabeth
PS and I know many have been asking about the organic raw CBD oil I take which I’ve found is the one that truly works for me. You can find it by clicking here. We ask that you use the link below the video, as we sell nothing and that commission from this one single product is the only thing that keeps this activist site going! 
Vaccines are deliberately made with all sorts of bizarre ingredients, the CDC confirms. These ingredients include toxic heavy metals, animal blood components, human fetal tissue, monkey kidney cells, inflammatory chemicals that harm nerve cells, chemical preservatives, taste-enhancing chemicals (like MSG) and much more.
To claim that breastmilk is the gold standard in infant nutrition is an understatement. For a newborn, nothing comes close in nutrient density which is so perfectly customized for an infant as it grows. Breast-fed infants gain incredible protection from antibodies, proteins and immune cells in breastmilk. It defends against a myriad of pathogens in ways that are impossible through vaccination and other pharmaceuticals.
Carole Baggerly is the founder director of GrassrootsHealth. Her organization’s mission is to increase awareness about vitamin D and the crucial role it plays in many aspects of your health. Carole is on the cutting edge of vitamin D research, with her finger on the pulse of some of the world’s leading vitamin D scientists. Prior to this focus, Carole’s educational background included physics and mathematics, and she owned and managed an aerospace business.
Based on birth certificate data, teen birthrates are dropping. In 2015, the teen birthrate hit a record low, dropping 8%. In 2014, the birthrate per 1000 teen girls (aged 15 to 19) fell to 22.3 births. Since 1991 there’s been a 64% decrease.
The CDC is touting (as you can imagine) the success of birth control. After all, they’ve spent decades as “pharma’s marketing voice.”1 But, what if something else more sinister is responsible for the lower birthrate?
Vaccines are deliberately made with all sorts of bizarre ingredients, the CDC confirms. These ingredients include toxic heavy metals, animal blood components, human fetal tissue, monkey kidney cells, inflammatory chemicals that harm nerve cells, chemical preservatives, taste-enhancing chemicals (like MSG) and much more.
Vaccines are deliberately made with all sorts of bizarre ingredients, the CDC confirms. These ingredients include toxic heavy metals, animal blood components, human fetal tissue, monkey kidney cells, inflammatory chemicals that harm nerve cells, chemical preservatives, taste-enhancing chemicals (like MSG) and much more.
By now, I’m sure you’ve seen the USA Today article entitled, “Coconut oil isn’t healthy. It’s never been healthy”. Fear-mongering, attention-grabbing headlines certainly sell copy, but do not make for evidence-informed, high-quality science reporting.
Most of us know that too much alcohol can cause a fat liver and without a lifestyle change, the accumulation of that fat can lead to liver failure(which can be fatal). However, it seems that there’s another form of fat accumulation in the liver that has zero to do with consumption of alcohol and it’s called non-alcoholic liver disease or NAFDL. In developed countries, NAFDL is considered the most common liver disorder and (not shockingly) estimated to be present in 30% of American adults.
Did you know that our sense of smell is the only sense directly tied to the limbic area of the brain, which is considered the emotional control center? This means that when essential oils are inhaled, they go directly to the brain. Our other four senses – taste, sight, touch, and hearing – are first routed through the thalamus before reaching designated areas of the brain. Because the limbic system is directly connected to the parts of the brain that control heart rate, blood pressure, breathing, memory, stress levels, and hormone balance, therapeutic-grade essential oils can have unbelievable physiological and psychological effects.
You probably have at least one box of baking soda in your home right now. If you’re like many Americans, you might have a box in your pantry for baking, one in your refrigerator to absorb odors and another under your kitchen sink to use for cleaning. What you might not have considered is that baking soda can be used for health purposes, too, so you might want to stash another box in your medicine cabinet.
The Fluoride Action Network (FAN), along with a coalition of environmental and public health groups has filed a complaint in the U.S. District Court for the Northern District of California against the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) in response to their denial of our petition under Section 21 of the Toxic Substances Control Act (TSCA) seeking a ban on water fluoridation.
Nightshades are a specific group of plants belonging to the Solanaceae family which includes over 2,000 species. They are also some of the most popular foods consumed today; they include tomatoes, potatoes, all types of peppers, and eggplant. Not truly a nightshade member but containing the same inflammation-inducing alkaloids are blueberries, huckleberries, goji berries and ashwaganda (Indian Ginseng).
According to U.S. heart experts, coconut oil is as unhealthy as beef fat and butter. Experts say this because it’s packed with saturated fat which they claim raises “bad” cholesterol. however, it’s not that simple…
Detoxifying the breast represents a good solution for purification of the toxins that linger in organism. Detoxing is one way to prevent the cancer. The newest research reveals that the most common cause of cancer is occurring on the places where cosmetic preparation are used in the underarm area. Breast cancer depends from the hormones whose growth depends from the estrogen levels…
There’s nothing more uncomfortable than sitting down to a nice meal or relaxing by the fire after a day in the great outdoors only to feel a hitchhiking tick crawling up the back of your neck. Well, you may never encounter such a scenario ever again after you learn this genius technique. The process is extremely simple yet highly effective. It will have you asking, “Why didn’t I think of this?!”
(And it’s ORGANIC!)
In over 2  years of having my site  I’d never been an affiliate for or even endorsed a product. I’ve been asked by a few big name brands, but they never had the right fit.

Then, while traveling in December, I tripped over a clear phone cord that was left out and I came down hard. I don’t think my friends even knew how bad off I was. It wasn’t just the pain I was experiencing, but I couldn’t sleep, I couldn’t focus, and the torn shoulder, separated AC joint, hand/wrist injury and broken collar bone didn’t help either.

Click here for entire article

Learning Kindness / Compassion / Love – All Over Again!……. At Pages…….

Carlos TheZilla
· If only there were more caring human beings like the author of this Homeless Piece, we would be in a better place.

update on my homeless friend
I updated and changed my blog over to my website, here is the link. Homeless 2 Homebound Since I last wrote about my homeless friend, he is now on la
linkedin.com

EARTH CHANGES THE ELDERS SPEAK.

EARTH CHANGES THE ELDERS SPEAK – YouTube

Nov 18, 2012 – Uploaded by UNITETHECOLLECTIVE

EARTH CHANGES THE ELDERS SPEAK. THIS FILM WAS CREATED IN SPREADING THE AWARENESS OF …

 

 

 

 

 

 

Conscious Awareness with Gregg Braden……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,298,237 Views

Conscious Awareness with Gregg Braden.

November 10, 2016 ·

ARE WE CONNECTED TO A UNIFIED FIELD OF ENERGY?

When a certain number of people come together, and they choose in a moment of time to create a precise emotion, in their hearts, that emotion literally, can influence, the very fields that sustain life on Earth.

These fields are now implicated in everything from the immune response of humans, throughout the planet, climate, weather patterns, cycles of war, in peace, our abilities to solve problems, our cognitive abilities.

All of these as different as they sound from one another are all linked to our relationship to the magnetic fields of the earth.

So what makes this so beautiful is that every human on the planet is linked to the field, but not every human on the planet has to be consciously aware of their relationship to benefit from what a relatively few number of people come to understand.

And the bottom line is this, that when we choose to feel feelings that create what we call coherence in our bodies. Coherence is the language, the quality of the language between our heart and our brain.

Certain kinds of heart based experiences, such as appreciation, gratitude, forgiveness, care, compassion, those are the ancient understandings that have always been taught in the truest traditions of our past and now our own science is finding those same traditions are documenting this very real effect within our hearts.

When we can feel those feelings in our bodies, they’re mirrored in the field and everyone benefits from the experience of relatively few.

Gregg Braden

All we have to do is our own inner work, to practice love, compassion, gratitude and to be consciously aware that when we do fall out of alignment with our true self, we let go gracefully of our ego and fears to find our balance again.

We are all well aware, from experiences giving and receiving, that our energy can effect ourselves and others in a positive or negative way.

I hope that this video and the work of Gregg Braden can light up this world with love so everyone can feel it.

WATCH A FREE EPISODE OF GREGG BRADENS MISSING LINKS ON GAIA
http://bit.ly/consciouscycles

Support Conscious Media
http://bit.ly/conscioussignup

http://www.consciousawareness.info/gregg-braden

To Christen The Future ‘Sitt Nyein Aye Arts & Cultural Center’……. Happening Today May 21st. 2017 3:00 PM to 7:00 PM In Trinidad.Colorado.!…….

 To Christen The Future ‘Sitt Nyein Aye Arts & Cultural Center’…….May 21st. at 3:00 PM In Trinidad.Colorado…….

Sunday May 21st 3-7 MST

Amato Lumber 224 E. Godding Street, Trinidad, Colorado, 81082